НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Икономическа информация

Добре проучената икономическа информация за предприятието (такава от свободно достъпни източници (напр. Годишните финансови отчети в Търговския регистър); служебните данни, с които работят синдикални активисти в счетоводния, финансовия или търговския отдел на предприятието; и накрая получената информация от самия Работодател по реда на чл. 52, ал. 1, т. 2, б. „б“ от КТ) позволява на нашия преговорен екип да подготви обосновани предложения по проекта на КТД за трудовите възнаграждения, за премиите, за обезщетенията. Следва да съобразим, че по-малко или по-голямо икономическо и финансово измерение за Работодателя имат и такива теми като работно време, почивки и отпуски, условия на труд, условия за синдикална дейност: всяко от изброените предполага определени разходи и това трябва да бъде взето предвид в общата сметка. Само добре обосновани и щадящи предложения имат шанс да бъдат договорени успешно. Следва да съобразим и това, че икономическата информация е от критична важност за предприятието и ние сме длъжни да работим с нея при опазване на нейната поверителност.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори