НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Общи условия

за ползване на съдържание, услуги и програмен код
www.NFTINI.org

Общите условия за ползване на софтуерен код, съдържание и услуги от синдикалния инструмент www.NFTINI.org на НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ са приложими ведно със Свободния софтуерен лиценз GNU-AGPLv3 (относно изходния код) и Лиценза за свободна документация GNU-FDLv1.3 (относно съдържанието).

Най-общо казано – предоставяме ти за свободно ползване кода и съдържанието на www.NFTINI.org (доколкото за някои елементи от съдържанието изрично не е отбелязано, че принадлежат на другиго); като забраняваме да ограничаваш получената свобода по отношение на следващи потребители; и те задължаваме да цитираш авторството на материалите и да не създаваш заблуждаващо впечатление, че те подкрепяме. Същевременно трябва да имаш предвид, че всичко в www.NFTINI.org е създадено с доброволен труд и може да не отчита спецификите на твоя конкретен случай. Ние не носим отговорност за вреди и пропуснати ползи, причинени от ползването на www.NFTINI.org. Твоя е отговорността при необходимост да потърсиш своевременно съдействие от опитен синдикалист или специализиран в нашата област адвокат.

I. Общи разпоредби

Чл. 1. (1) Инструментът www.NFTINI.org е съдаден и се поддържа с доброволния труд на синдикални членове от Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика (НФТИНИ) при КТ „Подкрепа“, за да осигури техническа инфраструктура на нашите дейци за синдикални кампании и вътрешно-организационна работа.
(2) Работата по инструмента www.NFTINI.org се ръководи от Александър Цапов, председател на НФТИНИ с адрес в гр. София 1000, ул. Ангел Кънчев №2, с когото можеш да се свържеш по концептуални въпроси на e-mail адрес nftini@abv.bg
(3) Техническата и правната работа по инструмента www.NFTINI.org се координира от Адриан Илиев, председател на Браншов синдикат „Информационни технологии“ при НФТИНИ, с когото можеш да се свържеш по технически и правни въпроси на електронен адрес advocati@gmx.com

Чл. 2. (1) Всеки придобива по силата на тези Общи условия право без да иска разрешение и без да дължи каквото и да било плащане да сваля копия от изходния код и от съдържанието на www.NFTINI.org, и да ги ползва в своята работа.
(2) Правото по ал. 1 не включва базите с лични данни, текуща, оперативна и журнална информация, частни шифровъчни ключове, пароли за достъп, както и съдържание, която не е собственост на НФТИНИ и/ли не е достъпно за неограничен публичен достъп.

Чл. 3. (1) Потребител е всяко лице, което достъпва базата данни на www.NFTINI.org и/ли извършва каквито и да било действия в потребителския интерфейс.
(2) Преглеждането на съдържание и ползването на услуги от www.NFTINI.org представлява „услуга на информационното общество“ по смисъла на Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и се предоставя само при изрично желание от твоя страна, изразено чрез твоите действия в потребителския интерфейс.
(3) Всяко действие в www.NFTINI.org представялява „електронно изявление“ по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), с което може да бъдеш обвързан/а в предвидените от закона случаи.
(4) Със зареждането на www.NFTINI.org и/ли с изпълнението на която и да било от функциите на www.NFTINI.org декларираш, че си запознат/а с Общите условия, разбираш ги и ги приемаш изцяло, и се задължаваш да ги спазваш.
(5) Доколкото законът изисква това, за непълнолетни лица действията по ал.ал. 2 и 3, и декларирането по ал. 4 се осъществяват под контрола и след потвърждаване от упражняващо родителската грижа дееспособно лице.

Чл. 4. (1) Поддържащият инструмента www.NFTINI.org екип си запазва правото да променя Общите условия, за което ще бъдеш уведомен/а чрез публикация в www.NFTINI.org. При несъгласие с промените можеш свободно и по всяко време да прекратиш ползването на www.NFTINI.org
(2) Общите условия влизат в сила 30 дни след публикуването им в www.NFTINI.org. Последна актуализация на Общите условия е направена на 26.09.2019 г.

Чл. 5. В случай, че законните ти потребителски права бъдат нарушени, можеш да се обърнеш за съдействие към Комисията за защита на потребителите (КЗП), като подадеш жалба или сигнал до нейния официален електронен адрес www.KZP.bg

II. Защита на личните данни

Чл. 6. (1) НФТИНИ и нейните пълноправни колективни членове действат като Съвместни администратори на лични данни. Твоите данни в www.NFTINI.org се предоставят доброволно от теб, защитени са със съвременни организационни и технически средства за информационна сигурност, и се ползват само във връзка с твоето синдикално членство и за предоставяне на синдикална информация и поискани от теб услуги.
(2) Инструментът www.NFTINI.org не поддържа „бисквитки“ (coocies) и не зарежда подобни файлове в твоя компютър или телефон (освен ако не ползваш ключове за преглеждане на съдържание с ограничен достъп); не събира и не обработва каквито и да било данни за теб, освен изрично предоставените от теб при встъпването ти в синдикално членство и във връзка с ползвана от теб информация и услуги в www.NFTINI.org
(3) Изходният код на www.NFTINI.org е свободен и всеки желаещ може да си свали копие от него. Това обаче не включва нито системна информация за експлоатацията на софтуера, нито вписани в системата лични данни на потребителите (с изключение на публично оповестените контакти за връзка с членове на синдикалното ръководство).

Чл. 7. (1) Инструментът www.NFTINI.org обработва следните твои лични данни:
1. за вписване в системата като синдикален член:
а) синдикална структура,
б) синдикален e-mail адрес;
2. за вписване в системата като член на синдикално ръководство:
а) име,
б) синдикална структура,
в) синдикален e-mail адрес,
г) синдикален телефон,
д) синдикален адрес.
(2) Данните ти като синдикален член по ал. 1, т. 1 се ползват само за осъществяване на контакт с теб във връзка със синдикалния живот на твоята синдикална организация – включително за синдикални съобщения, допитвания и координация на дейностите, в които участваш или които те засягат пряко.
(3) Данните ти като член на синдикално ръководство по ал. 1, т. 2 се ползват освен за целите по ал. 2, също за публично оповестяване на координати, по които трети страни да се свързват с теб в качеството ти на синдикален лидер. Можеш да заявиш публични контакти, които да са различни от тези за съобщения, допитвания и координация.
(4) При ползване на услуги от www.NFTINI.org препоръчваме да се въздържаш от въвеждането на каквито и да било лични данни в потребителския интерфейс. Излагай твоите проблеми ясно и конкретно, без да цитираш лични данни, които не са абсолютно необходими.

Чл. 8. (1) Сигурността на твоите синдикални e-mail адреси и телефони е твоя лична отговорност. Освен стандартните указания на твоя доставчик относно обезпечаването на техническа и организационна сигурност, трябва да следваш и следните специални правила:
1. синдикалният ти e-mail адрес трябва да е само под твой личен контрол, да не е на пощенски сървър на твоя работодател (например твое_име@работодател.com) и по възможност да не влизаш в него от компютри, телефони и точки за достъп, осигурени от твоя работодател или намиращи се под негов или на негови партньори контрол;
2. синдикалният ти телефон трябва да е само под твой личен контрол, да не е служебен телефон на твоя работодател и да не го ползваш с устройства, осигурени от твоя работодател или намиращи се под негов или на негови партньори контрол.
(2) Ако синдикалният ти e-mail адрес и/ли телефон бъде компрометиран, трябва незабавно да уведомиш председателя, секретаря или друг синдикален деец от твоята синдикална организация, за да бъде отписан от нашите доверени списъци. До отписването му, твоят синдикален e-mail адрес и/ли телефон ще получава синдикални съобщения и от него ще могат да се осъществяват действия в www.NFTINI.org

Чл. 9. (1) Можеш по всяко време и без допълнителни условия да заявиш желание да прегледаш намиращите се в www.NFTINI.org твои лични данни и да изискаш нанасянето на корекции в тях – след като удостовериш самоличността си и истинността на исканите корекции.
(2) Можеш по всяко време и без допълнителни условия да оттеглиш съгласието си твоите лични данни да бъдат обработвани в www.NFTINI.org – след като удостовериш самоличността си и категоричността на решението си.
(3) За реализиране на правата по предходните алинеи можеш да се свържеш с председателя и/ли секретаря на твоята синдикална организация, или с координатора по техническите и правните въпроси на e-mail адрес advocati@gmx.com
(4) Ако си член на синдикалното ръководство, искането ти по ал. 2 във връзка с публично оповестените контакти за връзка с теб в това твое качество не подлежи на изпълнение до прекратяване на правомощията ти като синдикален лидер.
(5) В случай, че правата ти за защита на твоите лични данни бъдат нарушени, можетш да се обърнеш за съдействие към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), като подадеш жалба или сигнал до нейния официален електронен адрес www.CPDP.bg

III. Услуги и отношения

Чл. 10. Поддържащият инструмента www.NFTINI.org екип не е страна в отношенията ти със синдикалните организации и отделни синдикални дейци, а служи единствено като техническа инфраструктура за осъществяване на синдикални кампании и организационна работа.

Чл. 11. (1) Предоставяната информация и услуги в инструмента www.NFTINI.org се предоставят „във вида, в който са“ и имат само ориентировъчен и принципен характер, без претенцията да заместят цялостното професионално съдействие на опитен синдикалист или специализиран в нашата област адвокат:
1. информацията в www.NFTINI.org е обща и схематична, и е възможно в следващ момент да се окаже неактуална поради настъпили изменения и допълнения в относимата нормативна уредба и практика, или да не е съобразена със специфични детайли по твоя конкретен случай;
2. услугите в www.NFTINI.org се предоставят дотолкова, доколкото е възможно между останалите задачи в нашата синдикална работа и са базирани само на подадената от теб информация; възможно е да не отчитат съществени детайли по твоя конкретен случай, които не си уточнил/а или си уточнил/а в недостатъчна степен.
(2) Никой в НФТИНИ, нейните пълноправни членове или конкретните синдикални дейци (сред които и поддържащият инструмента www.NFTINI.org екип) не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи, настъпили поради пропуск да потърсиш своевременно съдействие на опитен синдикалист или специализиран в нашата област адвокат – чрез надлежното му упълномощаване по твоя конкретен случай и окомплектоване с необходимата информация, документи и други видове дължимо съдействие.

Чл. 12. Във всички случаи www.NFTINI.org е само помощен инструмент, който е в допълнение към останалите аспекти от синдикалната работа в НФТИНИ. Ако имаш въпрос или срещаш трудност и се нуждаеш от съдействие, трябва да се обърнеш преди всичко и най-вече към председателя и/ли секретаря на твоята синдикална организация или към органите на Професионалната организация или Регионалната организация, с която си свързан/а, или към тези на Конфедерацията.

IV. Интелектуална собственост

Чл. 13. (1) Изходният код на инструмента www.NFTINI.org се предоставя свободно, съгласно условията на Софтуерния лиценз GNU-AGPLv3 (на английски език).
За улеснение в www.NFTINI.org публикуваме и неофициален български превод.
(2) Съгласно лицензирането по предходната алинея можеш свободно: да свалиш и ползваш изходния код; да го проучваш; да го променяш; и да го споделяш с трети страни (в неговия първоначален или променен вид) – без да искаш разрешение и без да дължиш плащане.
(3) За да ползваш правата по предходните алинеи, се задължаваш: да не ограничаваш получените от теб права по отношение на следващи потребители; да обозначиш ясно направените от теб промени в изходния код (ако има такива); да посочиш ясно приложимостта на Софтуерния лиценз GNU-AGPLv3; да осигуриш достъп до копие от изходния код, който получаваш от нас и използваш (в неговия първоначален или променен вид); и да не създаваш заблуждаващо впечатление, че те подкрепяме.

Чл. 14. В случай, че се нуждаеш от консултация или допълнителни разработки по софтуера на инструмента www.NFTINI.org, препоръчваме да се обърнеш директно към неговия първоначален автор – Института за Свободни технологии LibTec.org

Чл. 15. (1) Съдържанието на инструмента www.NFTINI.org се предоставя свободно, съгласно условията на Лиценза за свободна документация GNU-FDLv1.3 (на английски език).
За улеснение в www.NFTINI.org публикуваме и неофициален български превод.
(2) Съгласно лицензирането по предходната алинея можеш свободно: да сваляш и ползваш всеки компонент от съдържанието (освен ако изрично не е посочено, че правата върху него принадлежат на трета страна); да го променяш (освен ако не отразява лична позиция, предпочитание и/ли гледна точка); и да го споделяш с трети страни (в неговия първоначален или променен вид) – без да искаш разрешение и без да дължиш плащане.
(3) За да ползваш правата по предходните алинеи, се задължаваш: да не ограничаваш получените от теб права по отношение на следващи потребители; да обозначиш ясно направените от теб промени в съдържанието (ако има такива); да не правиш промени в тези части от съдържанието, които изразяват лична позиция, предпочитание и/ли гледна точка; да посочиш ясно приложимостта на Лиценза GNU-FDLv1.3; и да не създаваш заблуждаващо впечатление, че те подкрепяме.

Чл. 16. Правата и задълженията във връзка с изходния код и съдържанието не включват какъвто и да било достъп до системната информация и до лични данни на потребителите – включително, но не само потребителски и лични имена, e-mail адреси, координати за връзка, лични съобщения, журнални записи от експлоатацията на софтуерния код и др.; не включват и такова съдържание, което е обозначено като принадлежащо на трети страни; не включват и право на променяне на такова съдържание, което отразява лична позиция, предпочитание и/ли гледна точка.

V. Права и отговорности

Чл. 17. (1) Трябва да пазиш в тайна паролите за достъп до твоите синдикални e-mail адреси и телефони.
(2) Носиш отговорност за всички действия, извършени чрез твоя синдикален e-mail адрес – до отписването му от нашите доверени списъци, след като бъдем уведомени в случай на неговото компрометиране или в случай на твоето нежелание повече да го ползваш.
(3) До доказване на противното се приема, че всички действия, извършени от твоя синдикален e-mail адрес, са извършени от теб.

Чл. 18. (1) Предоставянето на услуги в инструмента www.NFTINI.org не включва осигуряването на компютърно оборудване, софтуерно осигуряване и internet-свързаност. Всяка от страните поема цялата отговорност за своето техническо обезпечаване.
(2) Никой в НФТИНИ, нейните пълноправни членове или конкретните синдикални дейци (сред които и поддържащият инструмента www.NFTINI.org екип) не носи отговорност за каквито и да било смущения, технически проблеми или неоторизирано изтичане на конфиденциална информация при ползване на www.NFTINI.org, настъпили от експлоатираното компютърно оборудване, софтуерно осигуряване или internet-свързаност, или от незаконните действия на трети страни.

Чл. 19. Ти носиш пълната отговорност в случай на ползване по какъвто и да било начин на незаконно съдържание, в това число, но не само – технологии или способи, предназначени или от естеството да прекъснат, затруднят, нарушат или ограничат нормалното функционирането на компютърно оборудване, софтуерно осигуряване или internet-свързаност, или да способстват за осъществяването на неоторизиран достъп до чужди данни в www.NFTINI.org или до софтуерното осигуряване на самата система.

Чл. 20. (1) Никой в НФТИНИ, нейните пълноправни членове или конкретните синдикални дейци (сред които и поддържащият инструмента www.NFTINI.org екип) не носи отговорност за вреди, възникнали поради технически причини или неизпълнена услуга поради обстоятелства извън техния контрол – непреодолима сила, случайно събитие, проблем в internet, техническа повреда, неоторизиран пробив в системата на www.NFTINI.org и други.
(2) „Случайно събитие“ по смисъла на ал. 1 е непредвидено към момента на приемане на настоящите Общи условия обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението на Общите условия обективно невъзможно или го затруднява необосновано.

Чл. 21. (1) Поддържащият инструмента www.NFTINI.org екип си запазва правото по всяко време и без предупреждение да променя дизайна, съдържанието, технологиите и функционалността, в това число временно или окончателно да спира част или всичките услуги с цел редизайн, включване на допълнителни функционалности или по друга причина.
(2) Поддържащият инструмента www.NFTINI.org екип си запазва правото да съхранява информация за всички извършени действия в www.NFTINI.org и да използва тази информация за статистически и маркетингови проучвания – без това да включва достъп до каквито и да било твои лични данни, респективно – без това да включва възможност за твоето индивидуално или групово профилиране.
(3) Поддържащият инструмента www.NFTINI.org екип си запазва правото да поставя рекламни материали в www.NFTINI.org, по начин, по който намери за добре и не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали – доколкото същите са собственост на рекламодателите и не съставляват очевидно нарушение на закона.

Чл. 22. (1) Кодът, съдържанието и услугите на www.NFTINI.org се предлагат „във вида, в който са“. Ти носиш цялата отговорност за ползването им и за резултатите от това ползване.
(2) Поддържащият инструмента www.NFTINI.org екип ограничава своята отговорност до предоставянето на принципно обективна и вярна информация по разглежданите въпроси и в отговор на търсените услуги.
(3) На проверка относно тяхната автентичност и интегритет подлежат единствено резултатите от вътрешните online допитвания и гласувания – например при съмнение за подадени гласове от неоторизирани синдикални e-mail адреси или при съмнение за неправилно отчетени гласове.

Чл. 23. Поддържащият инструмента www.NFTINI.org екип не отговаря за поведението и политиката на КТ „Подкрепа“ или на НФТИНИ, на пълноправните членове на Конфедерацията или на Федерацията, или на отделни синдикални дейци.

Чл. 24. Поддържащият инструмента www.NFTINI.org екип не носи отговорност за допуснати технически или печатни грешки при отразяване параметрите и условията по предлаганите в www.NFTINI.org услуги, или за допуснати технически или печатни грешки в предоставяната информация и услуги.

VI. Допълнителни разпоредби

Чл. 25. (1) Приложимо към тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия е българското законодателство, в контекста на Свободния софтуерен лиценз GNU-GPLv3 и Лиценза за Свободна документация GNU-FDLv1.3 (техните официални англоезични версии, представени за удобство и с неофициален български превод).
(2) Преводът на настоящите Общи условия от български език на други езици е неофициален и в случай на противоречия приложимост намира оригиналната българска версия.

Чл. 26. (1) Страните приемат да решават всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете относно техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или за приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, с разумни преговори помежду си.
(2) В случай на невъзможност да се постигне съгласие по реда на предходната алинея, страните приемат спорът да бъде отнесен за решаване от българските съдилища съгласно относимото българско законодателство.

19.06.2019 © НФТИНИ при КТ „Подкрепа“

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори