НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Пропаганда

Следващите бележки не са P.R. консултация за водене на успешна пропаганда! Предложени са съвсем опростени и ориентировъчни насоки за някои от най-важните аспекти на публичното говорене и внушаване на послания. Ако желаеш да активизираш колегите за постигане на определена синдикална цел, препоръчваме да се посъветваш с опитен синдикалист или специализиран в нашата област P.R. консултант.

Понятието „пропаганда“ е с латински корен и се свързва с разпръскване на послания, внушаване на идеи, убеждаване в своята правота. Синдикалната работа по същността си е обща и включва усилията на много хора, сред които по възможност мнозинството от работещите. Нерядко обаче не разполагаме с необходимата подкрепа и се налага да прилагаме различни способи за представяне на поставените цели и за мотивиране на хората да съдействат за постигането им. Ето защо пропагандата се нарежда сред ключовите инструменти на Социалния диалог.

 • Съобразяване със ситуацията

  Всяка пропагандна работа започва с ориентиране в спецификите на аудиторията, към която предстои да се обърнем; и с ориентиране в актуалната обстановка, в чийто контекст предстои да се включим.

  На първо място трябва да си изясним на кого ще говорим (кого ще убеждаваме в нашата правота) и какви са неговите специфични интереси. Често аудиторията се състои от няколко подгрупи с различни гледни точки, приоритети, служебен жаргон (например синдикалните членове, нечленуващите работници и служители, ръководството на предприятието, широката общественост). Не можем да говорим по един и същи начин с производствените работници в местния завод за електроника например и с юристите в чуждестранната компания-собственик на завода.

  На следващо място трябва да уловим актуалните проблеми, които са на дневен ред в момента и които вълнуват аудиторията (интересуващите ни подгрупи). Въпросът за предстоящи масови уволнения например няма да събуди никакъв интерес, ако предприятието се разраства и интензивно наема нови служители; и ще привлече много голямо внимание, ако работата намалява и ръководството е предупредило за предстоящи съкращения на персонал.

 • Оригуряване на разпознаваемост

  Ключово за пропагандата е осигуряването на ясни послания и разпознаваеми символи, които назовават целта по недвусмислен начин и ориентират хората защо е добре да подкрепят постигането на тази цел.

  На първо място трябва да формулираме ясна и конкретна цел, която е съобразена с актуалния дневен ред на аудиторията и с потребностите на интересуващите ни подгрупи. Целта трябва да е реалистична и разумна, и да включва по възможност различни резервни варианти. Това предварително осмисляне ще спомогне за последващата разпознаваемост и по-голяма подкрепа на действията ни.

  На следващо място трябва да подготвим кратки и ясни послания и символи, които назовават целта разбираемо за интересуващите ни подгрупи, изясняват нейната разумност и приобщават към нейното осмисляне и подкрепяне. Пример за такава разпознаваемост е логото на Националната кампания „За достойни условия и заплащане на нощния труд“:

  Добра практика е посланията и символите да разкриват последователни идеи и внушения, които във времето се допълват и надграждат. Това ще осигури сила на въздействието и ще улесни припознаването на целта като „своя“; и ще спомогне за по-голямо ангажиране с нейното постигане.

 • Комуникационен план

  Същинската пропагандна работа се състои от последователни стъпки, насочени към постепенно представяне на целта и налагане на все по-категорични аргументи в нейна подкрепа.

  На първо място комуникационният план включва различни пропагандни способи, чрез които се въвеждат отделните послания и символи (например разпространяване на листовки и плакати, провеждане на конференции, организиране на протести, изяви и публикации в медиите). При включването на определени пропагандни способи в комуникационния план трябва да се отчете кои от тях са подходящи за интересуващите ни подгрупи; и какъв е специфичният формат на отделните способи. Не може една презентация например да се оформи като статия; или в рамките на активен протест да се проведе обективна дискусия.

  На следващо място комуникационният план включва последователен сценарий със стъпки, съобразени с актуалния контекст на ситуацията и въздействащи на интересуващите ни подгрупи. Сценарият трябва по всяко време да може да се промени, за да отговори изпреварващо на новите обстоятелства. Пример за сценарий е 1) да се създаде първоначален интерес; 2) да се обявяви конкретната цел; 3) да се предложи на ръководството да изпълни целта; 4) да се отправи предупреждение за рисковете при неизпълнение; 5) да се представят аргументи за необходимостта от изпълнение; 6) и да се изобличи евентуалният отказ от изпълнение.

  1) интерес; 2) цел; 3) предложение; 4) рискове; 5) аргументи; 6) изобличаване

  Добра практика е да се въздържаме от негативни изказвания и дискредитиране на отсрещната страна – защото се налага (независимо от всичко) да разчитаме на нейното сътрудничество. Същевременно е важно да имаме визия за стъпките, които следват (надграждат) пропагандата при непостигане на целта (например сондиране на работещите за готовността им да пристъпят към стачни действия). И не на последно място – трябва да разграничаваме ясно отговорностите: не може например председателят на Синдикалната секция да се обвинява за непостигането на целта, ако работещите не са подкрепили масово неговите усилия.

Пропагандни материали на НФТИНИ

Следващите пропагандни материали на НФТИНИ биха могли да те подпомогнат в твоята синдикална работа. Можеш свободно да сваляш, да размножаваш, да споделяш и да разпространяваш (.pdf файлове за отпечатване, най-често във формат A4, по възможност цветно; където е необходимо двустранно отпечатване, прегъване или друг формат, сме отбелязали изрично).

Проблеми на работното място

Привидно несъществени разлики

Свободен софтуер за Твоята свобода

Материали по конкретни теми

Тематична музика

Горните пропагандни материали на НФТИНИ биха могли да те подпомогнат в твоята синдикална работа. Можеш свободно да сваляш, да размножаваш, да споделяш и да разпространяваш (.pdf файлове за отпечатване, най-често във формат A4, по възможност цветно; където е необходимо двустранно отпечатване, прегъване или друг формат, сме отбелязали изрично).

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори