НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Специален доклад

до Инвеститорите, Собствениците и Контролиращите капитала

Special Report
to Investors, Owners and Controllers of the Capital

Предлагаме специализирана услуга, достъпна за Инвеститорите, Собствениците и Контролиращите капитала на предприятия, в които действа Синдикална секция на НФТИНИ – изготвяне на Специален доклад за състоянието на персонала, отношенията с мениджмънта и отражението на тези обстоятелства върху производствените процеси и общия потенциал на предприятието. Нашият Специален доклад е базиран на Стандарта на НФТИНИ за отношения с Работодателя и е автентичен измерител на действителното състояние в предприятието – защото сведенията идват „отдолу-нагоре“, от наши колеги в предприятието, които членуват при нас, разпознават ни като „свои“ и ни казват истината; без опасения за последиците от докладваните обстоятелства и без изкривяванията, до които може да доведе желанието на Мениджмънта да представи себе си в по-добра светлина пред тези, от които зависи.

Никой изпълнителен директор, управител или мениджър (на високо, средно или ниско ниво) не може да достигне до дълбочината и автентичността на информацията за персонала, с която ние работим всеки ден. Въпреки съществуващите в много предприятия вътрешни процедури за обратна връзка, работещите хора (организационно, икономически и дисциплинарно зависими от своя Работодател) се въздържат от споделянето на сведения, които могат да доведат до неприятности. Нерядко и самите отговорни за управлението на предприятието лица имат интерес определена информация да не достигне до Инвеститорите, Собствениците и Контролиращите, или да достигне до тях „в изкривен вид“, прикриващ техни управленски грешки и насочен към получаването на по-големи премии за мениджмънта или към запазването му при преструктуриране.

Нашият Специален доклад може да бъде получен само от Инвеститор, Собственик и/ли Контролиращ капитала на предприятието (лично или чрез изрично упълномощен представител) – с попълването на Искане за Специален доклад, което следва да получим електронно или на хартия. Поръчителят трябва да посочи публично достъпен официален регистър, от който да е видно неговото качество на Инвеститор, Собственик или Контролиращ; или да посочи вписано в такъв регистър лице, което да потвърди неговото качество. След като се убедим в правомощията на поръчителя, ще изготвим и представим в разумен срок (електронно или на хартия, според посочените предпочитания) нашия Специален доклад с основани на конкретни факти сведения относно следните въпроси:

Състояние на персонала

 • локални и регионални демографски специфики

 • обща структура и квалификация на персонала

 • хоризонтални взаимоотношения на работещите

 • условия на труд, заплащане и израстване

 • мотивация и удовлетвореност на работещите

Отношения с мениджмънта

 • общи механизми и процедури в управлението

 • вертикални взаимоотношения с мениджмънта

 • репутация на мениджмънта сред работещите

 • възможности за оптимизиране на отношенията

Производствени процеси

 • адекватност на производствените процеси

 • възможни роли на персонала в оптимизациите

Потенциал на предприятието

 • предпоставки за развитие на предприятието

 • потенциално силни и потенциално слаби страни

 • потенциални рискове и потенциални възможности

Горните сведения съдържат значителен обем поверителни данни, които не желаем да изнасяме пред трети страни. Поради това очакваме от правоимащите лица да проявят необходимото търпение във връзка с удостоверяване на правото им да получат подобна вътрешна информация. Нашата предпазливост е в интерес на предприятието и го защитава от евентуални опити на трети страни (напр. конкуренти) да осъществят неразрешен достъп до служебна и търговска тайна. Ето защо (освен всичко друго) сме предвидили възможност правоимащите лица да посочат идентификатора на свой публичен GPG ключ, с който да шифроваме информацията, преди да я изпратим по електронен път (ако бъде избрана тази форма на комуникация). Отворени сме към обсъждането и на други мерки за поверителност, ако такива бъдат предложени от правоимащите лица. Благодарим за проявеното разбиране!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори