НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Условия на труд

Всеки, който работи, е длъжен в рамките на своите възможности да се грижи за своето и на околнте здраве и безопасност. Работодателят от своя страна е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд за работещите и за всеки, който по какъвто и да било повод посещава или се оказва на работната площадка. Условията на труд следва да са приоритет още от етапа на планирането, проектирането и изграждането на производствените мощности. Целта е да се осигури максимална защита на живота, здравето и работоспособността, в съответствие с водещите научно-технически постижения и практики.

Оценката на рисковете за безопасността и здравето на работещите е ключов момент от осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за всяко едно конкретно работно място. Оценката на риска оредопределя избора на работно оборудване, използваните химични вещества, смеси и технологии, организацията на работа, прилагането на превантивни мерки и методи в производство, ползването на задължителни предпазни средства, провеждането на обучения и инструктажи за безопасност, изискването на специфична квалификация и правоспособност за полагане на определени видове труд.

Оценката на рисковете за всяко работно място се осъществява от ангажирана от Работодателя Служба по Трудова медицина, в сътрудничество със сформираните в предприятието Комитети (Групи) по условия на труд (където дейно участие вземат и Синдикатите). Те съвместно осигуряват поддържането на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието, прилагането на мерки за отстраняване и намаляване на установените рискове, приспособяване на работата и работните места към хората, медицинско наблюдаване здравното състояние на работещите, провеждане на обучения и инструктажи за опазване на здравето и безопасността при работа.

Всички разходи по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, са изцяло за сметка на Работодателя. Това включва провеждането на предварителни и периодични обучения и инструктажи, осъществяването на медицински прегледи и консултации, оборудването на работната площадка с необходимите колективни предпазни средства, осигуряването на подходящо работно облекло и лични предпазни средства за всеки работещ, окомплектоването на всяко работно място с необходимите средства за осигуряване и сигнализация, и т.н. (според спецификите на конкретното производство и установените професионални рискове).

Работодателят следва да осигури дължимите средства за безопасност и здраве в натура, и да съблюдава тяхното използване по предназначение; той няма право да заменя средствата за безопасност и здраве с тяхната парична стойност или да допуска до работната площадка лица, които не са не са инструктирани за възможните рискове, не са окомплектовани съгласно изискванията или не спазват правилата за безопасност.

Когато определено оборудване, химични вещества, смеси или процеси представляват непосредствена опасност за живота и здравето, и няма достъпен начин за свеждане на риска в разумни граници, Комитетите и Групите по условия на труд могат да изискат Работодателят да спре работата до отстраняване на опасността. Всеки работещ има право да откаже да работи поради възникнала сериозна и непосредствена опасност за живота и здравето, при което Работодателят е длъжен незабавно да установи основателността на спирането и да предприеме мерки за отстраняване на опасността. За времето, в което работата е спряна поради наличието на действителна опасност, работещите следва да получат трудовите си възнаграждения в пълен размер.

В случай на трудова злополука (внезапно нараняване във връзка с работата) или на професионална болест (настъпило увреждане поради продължително излагане на неблагоприятни фактори на работната среда), Работодателят следва в сътрудничество с представителите на работещите по безопасност и здраве при работа и със Синдикатите да установи, разследва и регистрира злополуката (заболяването), и да съдейства за оформяне на дължимата документация във връзка с настъпилия осигурен риск и следващите се права за ползване на медицинска помощ, рехабилитация, обезщетения, пенсии.

В случай на инцидент или извънредни обстоятелства, Работодателят и специално подготвени за целта (обучени, инструктирани, екипирани) работещи от предприятието са длъжни в рамките на своите компетентности и възможности, и без неразумни рискове за собствения живот и здраве, да организират дейности по ликвидиране на опасността, оказване на първа помощ за пострадалите, противопожарна охрана, евакуация на хората от зоната на опасност, отцепване на последната и обозначаване на опасността, като междувременно сигнализират службите за спешна помощ, пожарна безопасност и защита на населението.

Основен контролен орган у нас за обезпечаване на безопасност и здраве при работа (като изключим Службите по трудова медицина) е ИА „Главна инспекция по труда“, която разглежда сигнали и жалби във връзка с условията на труд в предприятията и навсякъде другаде, където се полага труд. Проверките често се осъществяват съвместно със Синдикатите, като КТ „Подкрепа“ има договорени добри партньорски отношения с Инспекцията, поддържани активно и понастоящем.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори