НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Федеративен съвет

Федеративният съвет (ФС) на НФТИНИ e висшият ръководен орган, който действа като отворена структура между сесиите на Националната конференция; състои се от председателите и/ли писмено упълномощени представители на Синдикалните секции, председателите на Браншовите синдикати и членовете на Изпълнителния съвет. Членовете на Федеративната контролна комисия присъстват с право на съвещателен глас.

Броят гласове, на които има право конкретна Синдикална секция във ФС, зависи от броя синдикални членове и редовно отчислявания от тях членски внос – съгласно утвърдения от ФС Правилник за организацията и дейността му.

ФС се свиква от Председателя, от Изпълнителния съвет или от 1/10 от колективните членове на НФТИНИ. Заседанията са редовни, ако присъстват повече от 1/2 от членовете му. Решенията се вземат с мнозинство повече от 1/2 от писъстващите в началото на заседанието.

ФС координира дейността на членовете на НФТИНИ, осигурява обмен на информация и съдействува за разрешаване на спорове помежду им; избира членовете на Федеративната Контролна Комисия и определя правомощията ѝ; утвърждава бюджета на НФТИНИ по пера; определя начина на събиране, разходване и отчитане на членския внос в съответствие с Наредбата за реда и начина за отчитане на финансовите средства на КТ „Подкрепа“; взема решения за национални акции и стачки, препоръчва ги на членовете си и избира Федеративен стачен комитет, който ръководи и прекратява стачката; освобождава федеративни секретари или членове на Федеративната контролна комисия, извършили доказани нарушения, невъзможност или неизпълнение на задълженията им, или подадени оставки; избира с мнозинство федеративен секретар или член на ФКК (но не повече от половината от членовете на Изпълнителния съвет ИС или на Федеративната контролна комисия) Изборът се прави с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите в началото на заседанието до 1/2 от членовете на Изпълнителния съвет и Федеративната контролна комисия; търси имуществена и наказателна отговорност за причинени вреда на НФТИНИ; избира комисии за подготовка на Национална конференция и приема правилата на работата им.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори