НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Национална конференция

Националната конференция е върховен орган на НФТИНИ и нейните решения са задължителни за всички във Федерацията. Свиква се веднъж на 4 години за редовна сесия и всякога, когато е необходимо, за извънредна сесия – по инициатива на председателя, на 1/5 от членовете на Федеративния съвет, на 1/10 от колективните членове на Федерацията или на 1/5 от делегатите на предишната Национална конференция).

Заседание на Националната конференция – върховния орган на НФТИНИ

В правомощията на Националната конференция е да определя основните насоки за дейността, да изменя и допълва Устава и Програмата на НФТИНИ, да избира екип от председател и заместник председател, да изслушва и приема техните отчети и да ги освобождава, да избира и освобождава федеративните секретари на НФТИНИ.

Националната конференция е законна, ако присъстват поне 2/3 от делегираните и ако са представени повече от половината Синдикални секции и Фирмени синдикални организации, членуващи в НФТИНИ. Националната конференция взема своите решения в присъствието на повече от половината от регистрираните делегати, с явно гласуване при обикновено мнозинство повече от половината от присъстващите в началото на заседанието. Решенията за изменяне и допълване на Устава и Програмата на НФТИНИ се взимат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите в началото на заседанието делегати. Председателят и заместник-председателят се избират в екип, с тайно гласуване при обикновено мнозинство повече от половината от присъстващите в началото на заседанието делегати.

Редът и начинът за избор на делегати за редовна и/ли извънредна Национална конференция (в т.ч. и нормите за представителство) се определя от Федеративния съвет. По традиция наброяващите до 100 индивидуални члена организации имат право на по 1 делегат, а за всеки следващи 100 индивидуални члена имат право на още 1 делегат. Членовете на Изпълнителния съвет са делегати на Националната конференция по право, отделно от избраните на квотен принцип делегати.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори