НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Председател

Александър Цапов, председател на НФТИНИ

Председателят на НФТИНИ e официалният представител на Федерацията, който изразява волята на нейните членове и ги представлява пред трети страни; организира и ръководи синдикалната дейност, и полага подпис под документи от името на НФТИНИ; свиква и ръководи заседанията на Федеративния съвет и на Изпълнителния съвет; представлява НФТИНИ в качеството ѝ на пълноправен член в Конфедеративния съвет и осъществява текуща координация на нейните дейности с Изпълнителния съвет на КТ „Подкрепа“.

Заместник председател

Адриан Илиев, заместник председател на НФТИНИ

  • Връзка със заместник председателя
    advocati@gmx.com

Заместник председателят представлява НФТИНИ в отсъствието на председателя (освен ако Изпълнителният съвет не упълномощи друг свой член). Той изпълнява задълженията на председателя или част от тях и в негово присъствие, ако е упълномощен за това от самия председател или от Изпълнителния съвет.

Почетен председател

инж. Здравчо Здравчев, почетен председател

Почетният председателят е вписан поименно в Устава на НФТИНИ като признание за съществения му принос при утвърждаването на особения облик на Федерацията в контекста на КТ „Подкрепа“ и българското общество. Почетният председателят може да участва със съвещателен глас във всички органи на НФТИНИ; да преглежда цялата документация на НФТИНИ, да съветва членовете на НФТИНИ по всички въпроси и да прави публични изявления от името на НФТИНИ във връзка с целите на Федерацията.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори