НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Започни Социален диалог!

Двете основни задачи на Синдикалната секция са да укрепва организационно и да води адекватен Социален диалог с Работодателя. Организационното укрепване се изразява в приемането на още синдикални членове, запознаването им с функциите и целите на синдикатите, научаването на колкото се може повече неща за синдикалната работа и изграждането на възможно най-добрия екип от експерти и активисти, на които синдикалната организация ще може да разчита. След своето първоначално организационно укрепване синдикалната организация може да се насочи и към втората основна задача – като започне Социален диалог с Работодателя.

Инструментите на Социалния диалог са основа на почти всички синдикални дейности. В рамките на Социалния диалог уведомяваме Работодателя за учредяването на Синдикалната секция – веднага, след като същата се почувства готова да обяви своето същетвуване. Пак в рамките на Социалния диалог поставяме нашите проблеми пред Работодателя и предлагаме алтернативи за тяхното разрешаване. Елемент от Социалния диалог е съгласуването на вътрешните актове на Работодателя (правилници, наредби, заповеди), които са от значение за труда, заетостта и жизненото равнище в предприятието. Висша форма на Социален диалог е колективното трудово договаряне, насочено към всестранно уреждане на отношенията между Работодателя и Синдикатите. Възникването на колективен трудов спор и пристъпването към стачка също е проява на Социалния диалог, макар и в крайна форма.

Социален диалог

Следва схема на нашето разбиране за Социален диалог – такъв, какъвто го практикуваме в НФТИНИ. Ако се нуждаеш от допълнителни разяснения и съдействие, оставаме на твое разположение.

Избери от изображенията по-долу за повече подробности...

Свали схемата в .pdf формат А3 или А4.

Ключов инструмент на Социалния диалог е установяването на възможно най-конструктивната форма на социално сътрудничество с Работодателя. Добро решение в този смисъл е подписването на Споразумение за социално партньорство, в рамките на което да се създаде Съвет за социално партньорство – орган с представители на Работодателя и на Синдикатите, в който да се обсъждат и решават всички съществени въпроси.

С подобни споразумения могат да бъдат решавани и всякакви други въпроси, които са от значение за Работодателя и Синдикатите, но не са уредени с подписването на Колективен трудов договор. Най-лесно такива споразумения могат да бъдат предлагани, обсъждани и приемани именно в рамките на Съвет за социално партньорство (ако такъв е създаден и действа в предприятието).

Независимо от това дали в предприятието действа Съвет за социално партньорство, синдикалната организация чрез своите представители може винаги да оправя предложения до Работодателя за разглеждането на конкретни въпроси, които са от общ интерес. Необходимо е да отправите Покана за обсъждане на съответните въпроси и да настоявате Работодателят в кратък оперативен срок да приеме вашите представители за разговор. Не забравяй когато отправяш подобна поканата (или подаваш каквито и да било други книжа) да изискваш входящ номер с дата и подпис – в противен случай нямаш доказателство за подаването. Ако Работодателят отказва да удостовери подаването с входящ номер, можеш да му изпратиш копие от книжата в препоръчано писмо с обратна разписка до адреса на неговото управление (за търговските дружества този адрес може да се намери в Търговския регистър).

Добра практика е на срещите с Работодателя винаги да се явяват поне двама представители на синдикалната организация и да водите Протокол, в който да бъде отразено накратко по чия инициатива е срещата, датата и мястото на нейното провеждане, кой присъства за Работодателя и за Синдикатите, какви позиции са застъпени от страните и какви решения са взети по точките от дневния ред. Желателно е този протокол да бъде съставен още по време на самата среща и да бъде подписан от присъстващите в края на срещата, в оригинални екземпляри за всяка от страните. Така ще започнете да създавате необходимата документална база за постигнатите договорености и ще имате отправна точка за по-нататъшно задълбочаване на Социалния диалог в предприятието.

Социалният диалог е най-простата форма на сътрудничество между Работодателя и Синдикатите, но заедно с това – и най-отговорната: именно от тази форма на сътрудничество зависят всички останали форми на взаимодействие с Работодателя. За разлика от други механизми на взаимодействие, Социалният диалог е въпрос преди всичко на тактичност и усет за възможното, разумното и своевременното. Избягвай конфронтацията с непримирими разногласия и опитай да поставиш за разглеждане преди всичко въпросите от общ интерес. Когато Работодателят разпознае синдикалната организация като надежден, добронамерен и конструктивен партньор, ще можете да обсъдите и по-противоречиви проблеми. Не бързай, въоръжи се с търпение и не забравяй, че Работодателят също има своите съображения, трудности и желания. Ако всичко е наред, успешният Социален диалог ще подготви почвата за задълбочаване на сътрудничеството и за сключване на пълноценен Колективен трудов договор.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори