НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Контролна комисия

Федеративната контролна комисия (ФКК) осъществява контролната дейност в НФТИНИ, като се произнася за нарушаване на нашите програмни и устройствени актове. ФКК се произнася окончателно по жалби срещу откази от приемане на индивидуални членове и срещу решения за изключване на колективни членове от НФТИНИ.

Ако имаш съмнение за нередност, можеш веднага да съобщиш на ФКК – просто попълни електронния ни Сигнал за нарушение и натисни [Enter]! При необходимост ФКК ще се свърже с теб, като цялата процедура ще протече при внимателно следване на нашите политики за поверителност.

  • СИГНАЛ ЗА НАРУШЕНИЕ
  • Анонимни сигнали и такива под псевдоним не подлежат на разглеждане.
  • Отбележи за какъв вид нарушение/я се готвиш да сигнализираш (можеш да направиш толкова отбелязвания, колкото е необходимо):
  • Разкажи сбито, но конкретно за какво става въпрос. От твоята точност зависи колко бързо и колко ефективно ще се отработи сигналът.
  • Декларирам, че доколкото ми е известно, горните обстоятелства са истина.

    Известно ми е, че за съзнателно подвеждане на Контролната комисия нося отговорност, включително наказателна.

    Имам готовност при поискване да окажа съдействие за изясняване на случая и да представя наличните при мен доказателства.

Ако не желаеш да сигнализираш по електронен път, можеш да сигнализираш по друг най-удобен начин – свържи се с председателя и/ли със заместник председателя на ФКК и обсъдете как да стане това.

Федеративният съвет попълва състава на ФКК с обикновено мнозинство при явно гласуване, като определя правомощията ѝ и утвърждава предложения от нейните членове Правилник за дейността ѝ.

ФКК участва в заседанията на Федеративния съвет и на Изпълнителния съвет с право на съвещателен глас, и отчита пред тях и пред Националната конференция дейността си.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори