НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
твоят синдикален инструмент

Стандарт на НФТИНИ

за двустранни отношения между Работодателя и Синдикалната секция

Стандартът подпомага даването на обоснована оценка както за нивото на двустранните отношения между Работодателя и действащата в неговото предприятие Синдикалната секция на НФТИНИ, така и за резултатите от тези отношения. Оценката включва информация за самите двустранни отношения и допълнителни сведения относно установени проблеми в производството, вредни за бизнеса практики, неправилно управление на персонала, потенциални източници на конфликт и други, ведно с демонстрираната от Работодателя готовност да отработва констатираните проблеми. Целта е да се разкрият добри практики на Работодателя и той да бъде подпомогнат, вкл. чрез оказването на законен натиск, за усъвършенстване на двустранните му отношения със Синдикалната секция и за подобряване на цялостното състояние в неговото предприятие. Не на последно място, това е насочено към подобряване на производствения процес и повишаване мотивацията на работещите хора, а от там – и към увеличаване на печалбите. Нашият интерес предприятието да работи добре произтича от интереса ни работещите хора да бъдат удовлетворени от своя труд. Така печелим нашите синдикални членове.

Оценка за нивото на двустранните отношения между конкретен Работодател и действащата в предприятието му Синдикална секция на НФТИНИ можеш да получиш:

  • по вътрешен служебен път (ако си наш синдикален деец);

  • чрез ключ за проверка (ако представляваш Работодателя);

  • в рамките на формална процедура (ако си орган на властта);

  • след разрешение от Работодателя (за други получатели);

В съответствие със своите политики за поверителност и целесъобразност, НФТИНИ може да разкрие данни за нивото на двустранните отношения с конкретен Работодател и извън горните случаи – за огласяването на установени добри практики или за оказването на законен натиск за подобряване състоянието в предприятието.

Стандартизирани символи

Стандартизираните символите представляват визуално разпознаваеми икони, обозначаващи нивото и тенденциите в двустранните отношения.

„Отлично“
„Задоволително“; „Подобрява се“
„Недостатъчно“; „Влошава се“
„Незаконосъобразно“

Общо ниво на двустранните отношения

Общото ниво на двустранните отношения обобщава установените показатели за всеки един от конкретните критерии по Стандарта и отчита тяхното преобладаващо състояние и наблюдаваните тенденции на развитие.

Общо ниво „Социално партньорство“
Страните са утвърдили ефективни процедури за разрешаване на поставените проблеми; не се срещат сериозни несъответствия, а констатираните недостатъци се отработват

Общо ниво „Социално сътрудничество“
Страните полагат системни усилия за ефективно разрешаване на поставените проблеми; демонстрира се ясна и последователна воля за отработване на констатираните недостатъци
Общо ниво „Социален диалог“
Страните съпоставят и обсъждат своите позиции по повечето от поставените проблеми; липсват значителни резултати, но страните взаимодействат активно и конструктивно
Общо ниво „Липса на диалог“
Страните не обсъждат поставените проблеми поради конфронтация или отказ от обсъждане; няма конструктивни постъпки или постъпките не се възприемат / посрещат са враждебно

Общото ниво се актуализира при натрупването на достатъчно показатели по съответните критерии, отразяващи количествено и качествено двустранните отношения. Променянето на отделен показател само по себе си не е достатъчно основание за актуализиране на общото ниво, но в съвкупност с останалите фактори може да доведе до актуализация.

Критерии с конкретни показатели за оценка

Стандартът на НФТИНИ за двустранни отношения между Работодателя и Синдикалната секция включва система от критерии с конкретни показатели за оценка. За всеки критерий са предвидени 4 възможни показателя („Отличен“; „Задоволителен“; „Недостатъчен“; или „Незаконосъобразен“), които изчерпват пълния спектър от възможности. Специално внимание е отделено на някои основополагащи факти и обстоятелства, чието проявление в повечето случаи има съществено значение като критерий за определяне общото ниво на двустранните отношения.

Критерий „Взаимодействие със Синдикалната секция“

Работодателят е утвърдил ефективни процедури за разрешаване на поставените проблеми
Работодателят следва определени правила за обсъждане на поставените проблеми
Работодателят обсъжда конструктивно повечето поставени проблеми
Работодателят не отговаря при опит на синдикатите да започнат обсъждане

Критерий „Съгласуване актовете на Работодателя“

Работодателят отчита мнението на синдикатите при приемане на вътрешните си актове
Работодателят само изслушва синдикатите при приемане на вътрешните си актове
Работодателят само свежда до знанието на синдикатите вътрешните си актове
Работодателят отказва да предоставя вътрешните си актове на синдикатите

Критерий „Налични условия за синдикална дейност“

Работодателят осигурява материални условия и съдейства за осъществяване на дейности
Работодателят осигурява материални условия (оборудване, консумативи, помещение, табла)
Работодателят не толерира осъществяването на синдикални дейности в предприятието
Работодателят допуска / толерира преследвания срещу синдикални дейности

Критерий „Наличие на двустранно подписани актове“

Има двустранно подписани актове с вписани в тях конкретни отговорности на страните
Има двустранно подписани актове, отразяващи осъществяването на систематичен диалог
Има двустранно подписани актове, изразяващи взаимната положителна воля на страните
Работосателят отказва отношенията му със Синдикалната секция да бъдат документирани

Критерий „Наличие на Колективен трудов договор“

Работодателят е сключил Колективен трудов договор, който е в действие и се изпълнява
Работодателят води конструктивни преговори за сключване на Колективен трудов договор
Работодателят възпрепятства преговорите за сключване на Колективен трудов договор
Работодателят отказва да започне преговори за сключване на Колективен трудов договор

Други основополагащи факти и обстоятелства

В конкретни случаи е възможно да бъдат въведени и други основополагащи факти и обстоятелства.

Работодателят поддържа ефективна система за Корпоративна социална отговорност
Работодателят поддържа система за справедливо заплащане / кариерно развитие
Работодателят поддържа добри условия за труд и почивка, за безопасност и здраве
Работодателят противодейства ефективно срещу случаи на дискриминация / тормоз
Работодателят не осигурява справедливо, равноправно заплащане / кариерно развитие
Работодателят не осигурява безопасни и здравословни условия за труд и почивка
Работодателят допуска / толерира дискриминация и/ли тормоз на работното място
Работодателят ограничава синдикалното сдружаване / преследва синдикални членове

Оценката за нивото на двустранните отношения разкрива кондицията на Работодателя да отработва ефективно констатираните проблеми в производството, което се отразява пряко върху мотивацията на работещите хора и от там – върху качеството на производствения процес. Предимството на тази оценка е, че тя е базирана на автентични мнения „отдолу-нагоре“, които са освободени от възспиращите механизми на икономическата зависимост и дисциплинарната власт, и същевременно са припознати от хората, които създават пряко чрез труда си добавената стойност на предприятието.

Партньори на НФТИНИ: