НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Меморандум за финансова подкрепа на БАН

За пореден път оказахме решителна подкрепа на най-значителната научно-изследователска институция в България, която е крайно време да заеме своето достойно място в приоритетите на българската държава за базиран на науката и иновациите просперитет.

Подписахме Меморандум за спешни мерки, насочени към променяне финансирането на Българската академия на науките (БАН). Заявихме „необходимост от промяна на отношението на държавното управление към най-голямата ключова и произвеждаща най-значителен научен продукт структура в България, в посока на заявеното от новото управление на държавата ускорено развитие, базирано на науката и иновациите“.

По-конкретно, поставихме цел да се изравнят началните основни заплати в БАН с тези на академичния състав в държавните висши училища, като началната основна заплата за специалистите с висше образование достигне коефициент 0,9 от тази за длъжност „Асистент“.

Беше договорено също така ежегодно в срок до 20 дни след приемане на бюджетната субсидия от Народното събрание (НС), но преди изготвяне на проектобюджета за разпределение на бюджетната субсидия от ръководството на БАН, в Съвета за социално сътрудничество (ССС) при БАН да бъде подписвано споразумение за договаряне на работните заплати за съответната финансова година.

Допълнително, подписахме и Споразумение за трудовите възнаграждения, което очертава рамката за водене на преговори за договаряне на работните заплати от бюджетната субсидия между БАН и самостоятелните ѝ звена от една страна, и Синдикатите от друга страна. Това включва задължително консултиране със Синдикатите на Вътрешните правила за работната заплата в съответните самостоятелни звена на Академията.

Беше договорено средствата по Компонент 2 (К2) да се използват за допълнителни трудови възнаграждения и допълнително материално стимулиране съобразно личния принос на работещите, като за научния състав се взема предвид съответният приносен дял, отразен в системата Sonix за отчитане на научната и експертната дейност.

Предстои конкретно определяне на индивидуалните основни работни заплати в БАН с допълнително споразумение, след приемането на бюджетната субсидия от НС.

С горните си действия като национално представен Социален партньор за пореден път оказваме подкрепа на най-значителната научно-изследователска институция в България, която е крайно време да заеме своето достойно място в приоритетите на българската държава за базиран на науката и иновациите просперитет.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори