НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Напредваме в Института „Пушкаров“

След кратка полемика между юристите на ръководството в Института „Пушкаров“ при ССА и председателя на НФТИНИ беше установено, че без всякакво съмнение Синдикатите имат право да участват в обсъждане на всичките вътрешни правила, относими към труда, заетостта и жизненото равнище – в т.ч. правилата относно работната заплата.

На 16.06.2021 г. проведохме среща с ръководството на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“ при Селскостопанската академия (ССА), където бяха обсъдени необходими обновления в Правилника за вътрешния трудов ред (ПВТР) и Правилата за структура и организация на работната заплата (ПСОРЗ).

След кратка полемика между юристите на ръководството в Института и Александър Цапов (председател на НФТИНИ) беше установено, че без всякакво съмнение Синдикатите имат право да участват в обсъждане на всичките вътрешни правила, относими към труда, заетостта и жизненото равнище – в т.ч. тези относно работната заплата.

Постигна се съгласие за редица актуализации на вътрешните правила в Института, насочени към синхронизиране на нормативната уредба със сключения Браншов колективен трудов договор (БКТД) и постигнати изменения и допълнения в трудовото законодателство от последните години. Очакваме работната среда да бъде подобрена значително в следствие на постигнатите договорености.

Ръководството на Института пое ангажимент в срок до 30 дни от срещата да предложи актуализации на вътрешните правила в съответствие с набелязаните съображения и в интерес на работещите. Очакваме с интерес развитието на събитията и при необходимост ще дадем гласност на постигнатото.

Поздрави на всички синдикални братя и сестри от „Пушкаров“!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори