НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Имаме искания за отрасъл „Земеделие и горско стопанство“

В рамките на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество „Земеделие и горско стопанство“ поставихме нашите финансови искания за справедливо балансиране на трудовите възнаграждения в системата.

На 02.07.2019 г. от 10:00 ч. се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в сектор „Земеделие и горско стопанство“. Участие в заседанието взеха Лозана Василева (заместник министър на земеделието и храните), Десислава Стоянова (директор на Дирекция „Финансово управление“ при МЗХГ).

В т.т. 3 и 4 от Дневния ред на заседанието беше включено изпълнението на Бюджета на МЗХГ за 2019 г. и в частност – степента на осигуреност с необходимите средства за финансиране изпълнението на заложените дейности в областта на земеделието и горите. Беше разгледано разпределението на средствата по перо „Разходи за персонал“, постигнатото увеличение с 10% за 2019 г. и критериите за разпределяне на това увеличение между работещите.

Представителите на Браншов синдикат „Селскостопанска академия“ при НФТИНИ поставиха акцент върху необходимостта от координирано увеличаване на всичките трудови възнаграждения в системата – не само на минималните, които се увеличават административно поради увеличаването на Минималната работна заплата за страната.

Аргумент за това (освен необходимостта секторът да запази своята привлекателност и конкурентоспособност) беше извлечен и от чл. 4, ал. 3 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, съгласно която размерът на заплатата „се определя на основата на оценка и степенуване на работните места и длъжностите“; недопустимо е степенуването да бъде „поглъщано“ от най-ниските трудови възнаграждения и все по-големи групи от заетите в сектора (поради „замразяване“ на заплатите им) да получават възнаграждения, близки или равни на минималните възможни за страната.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори