НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Специален доклад за състоянието на бизнеса

НФТИНИ предлага на вниманието на Собствениците и Контролиращите капитала на предприятието своя Специален доклад за състоянието на бизнеса.

Специалният доклад на НФТИНИ е достъпен само за Собствениците и Контролиращите капитала на предприятия, в които действа наша Синдикална секция; или за техни изрично упълномощени представители, чрез които Собствениците и Контролиращите капитала желаят да получат директна информация „отдолу-нагоре“, без опосредстване и изкривяване, каквото Мениджмънтът нерядко допуска – било поради липса на адекватен поглед „от ниско ниво“, било с осъзнатата цел да се прикрият управленски грешки и/ли да се обосноват по-високи премии за мениджмънта.

Нашият Специалния доклад е автентичен измерител на действителното състояние – защото сведенията за него идват директно от наши колеги в предприятието, които членуват при нас, разпознават ни като „свои“ и ни казват истината; без опасения за последиците от докладваните обстоятелства и без изкривяванията, до които може да доведе желанието на Мениджмънта да представи себе си в по-добра светлина пред Собствениците и Контролиращите капитала. Предимство на нашия Специален доклад е, че той идва от нива, до които никой изпълнителен директор, управител или мениджър (на ниско, средно или високо ниво) не може да достигне по автентичен и неподправен начин. Въпреки съществуващите в много предприятия вътрешни процедури за обратна връзка, работещите хора (организационно, икономически и дисциплинарно зависими от своя Работодател) се въздържат от предоставянето на сведения, които могат да бъдат използвани срещу тях и техните колеги. Нерядко и самите отговорни за управлението на предприятието лица имат интерес определена информация да не достигне до Собствениците и Контролиращите, или да достигне до тях „в изкривен вид“.

Ако сте Собственик и/ли Контролиращ капитала на предприятието, можете да получите нашия Специален доклад (лично или чрез изрично упълномощен представител) – с попълването на Формуляр за Специален доклад, който следва да получим електронно или на хартия. Поръчителят трябва да посочи публично достъпен официален регистър, от който да е видно неговото качество на Собственик или Контролиращ; или да посочи вписано в такъв регистър лице, което да потвърди правото му да получи информация за обследваното предприятие. След като се убедим в правомощията на поръчителя, ще изготвим и представим в разумен срок (електронно или на хартия, според посочените предпочитания) нашия Специален доклад с основаващи се на конкретни факти сведения относно съответното предприятие.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори