НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Криминализира се препятстването на синдикализма

Криминализира се препятстването на синдикалното сдружаване и препятстването при упражняване на синдикални права. Разширява се обхватът на престъпленията срещу правото на труд (недопускане до работа или принуждаване да бъде напусната работа). Предвидените наказания достигат до 5 години лишаване от свобода и до 10'000 лв. глоба.

С бр. 67 от 04.08.2023 г. в Държавен вестник (ДВ) бяха обнародвани изменения и допълнения в Наказателния кодекс (НК), криминализиращи препятстването чрез насилие, заплашване или по друг начин на някого да членува или да се откаже от членството си в Синдикална организация, или да създаде нова Синдикална организация; както и препятстването на някого да упражни свои права, произтичащи от неговото синдикално членство. За целта в Глава III беше създаден Раздел IX (нов) „Престъпления против правото на работниците и служителите да се сдружават в синдикални организации и съюзи“ със следната редакция:

Чл. 174б. (1) Който чрез насилие, заплаха или по друг незаконен начин пречи на някого да осъществи свое право на синдикално сдружаване, като го принуди противно на убежденията или волята му да членува или да се откаже от членство в синдикална организация, или му попречи да създаде такава, се наказва с лишаване от свобода до 3 години или с глоба до 5'000 лв.
(2) Който чрез насилие, заплаха или по друг противозаконен начин пречи на някого да осъществи произтичащи от упражненото му право на синдикално сдружаване права, се наказва с лишаване от свобода до 1 година или с глоба до 3'000 лв.
(3) Ако деянието по ал.ал. 1 или 2 е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода до 5 години или с глоба до 10'000 лв.

В допълнение – към признаците по чл. 172, ал. 1 от НК (криминализация на съзнателното препятстване на някого да постъпи на работа или прунуждаването му да напусне работа) се добавят „етническа принадлежност“, „цвят на кожата“ и „сексуална ориентация“ – цитираната норма придобива тази редакция:

Чл. 172. (1) Който съзнателно попречи на някого да постъпи на работа или го принуди да напусне работа поради неговата народност или етническа принадлежност, раса, цвят на кожата, религия, социален произход, сексуална ориентация, членуване или нечленуване в синдикална или друга организация, политическа партия, организация, движение или коалиция с политическа цел или поради неговите или на ближните му политически или други убеждения, се наказва с лишаване от свобода до 3 години или с глоба до 5'000 лв.

Законът е приет от XLIX Народно събрание (НС) на 28.07.2023 г., обнародва се на осн. Указ152 на Президента и влиза в сила 3 дни след обнародването – на 07.08.2023 г.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори