НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Ако гледаш деца, имаш данъчно облекчение

До 31 декември 2021 г. можеш да подадеш чрез твоя Работодател декларация за данъчни облекчения, на които имаш право, ако отглеждаш деца. В зависимост от броя на децата и евентуалното наличие на увреждания, ще получиш отстъпка от дължимите данъци за 2021 г. в размер до 1'350 лв.

Между 30 ноември и 31 декември 2021 г. можеш да подадеш чрез твоя Работодател декларация за данъчни облекчения, на които имаш право, ако отглеждаш деца (зачитат се включително годините, в които децата са родени и в които навършват пълнолетие). Съгласно чл.чл. 22в и 22г от Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), ти и детето трябва да сте местни лица или да сте установени за данъчни цели в страна-членка на ЕС или страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство; детето да не е настанено за отглеждане извън твоите грижи; да не си лишен/а от родителски права; и да нямаш подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

Ползвай услуги от НАП чрез твоя ПИК

Дали имаш подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, можеш да провериш на място в най-близкото Териториално поделение на Националната агенция по приходите (НАП) или електронно, с твоя Персонален идентификационен код (ПИК) – с какъвто можеш да се снабдиш по всяко време от Приходната администрация, без да дължиш нищо.

Право на данъчни облекчения за отглеждане на деца имаш също, ако си осиновител, попечител, настойник или дългосрочен приемен родител; както и ако си роднина или близък, при когото децата са настанени за повече от 6 месеца. Ако сте разведени, право на данъчни облекчения има този от вас, на когото е присъдено упражняването на родителските права.

Съгласно последните изменения по ЗДДФЛ, приети със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (ЗДБРБ-2021), за 1 дете имаш право на данъчно облекчение до 450 лв.; за 2 деца – до 900 лв.; за 3 и повече деца – до 1'350 лв.; а ако става дума за дете с увреждания 50% и повече – до 900 лв. В последния случай трябва да представиш и копие от валидно решение на ТЕЛК.

Ако дължимите от теб данъци са по-малки от следващото се данъчно облекчение, остатъкът може да бъде деклариран и ползван от другия родител. В този случай другият родител трябва да подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (която се подава и при всички случаи, в които са реализирани доходи, различни от тези по трудово правоотношение).

 • Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ
  (данъчно облекчение за деца)

 • Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ
  (данъчно облекчение за деца с увреждания)

За пълнота следва да отбележим, че право на данъчни облекчения в различни размери имаш освен при отглеждането на деца, също в следните случаи:

 • ако внасяш вноски за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и/ли за застраховка „Живот“;

 • ако даряваш на социални, здравни и/ли лечебни заведения и инициативи; културни, научни и/ли образователни институции и инициативи; юридически лица с нестопанска цел в обществена полза; комуни за лечение на наркозависими; дейности във връзка с лечението на деца; и др.;

 • ако сте младо семейство (поне единият от вас е до 35-годишен) и плащате ипотечен кредит за единственото си жилище;

 • ако си платил/а за труд за подобряване и/ли ремонт на твоето жилище;

 • ако си получил/а доходи по банков път и поне 80% от тях си разходвал/а за безкасови плащания;

 • ако си с намалена работоспособност 50% и повече; и

 • ако внасяш вноски за закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори