НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Могат ли да ме уволнят заради моите качества?

ВКС в свое Тълкувателно решение: ако при сключването на трудовия договор работещият не отговаря на въведените от Работодателя образователни и квалификационни изисквания, не може впоследствие да бъде уволнен на това основание.

Общото събрание на Върховните съдии от Гражданската колегия при Върховния касационен съд (ВКС) се произнесе с Тълкувателно решение №4 от 01.02.2021 г. по Тълкувателно дело №4 от 2017 г., с което даде задължителни за всички български съдилища разяснения относно тълкуването и прилагането на чл. 328, ал. 1, т.т. 5, 6 и 11 от Кодекса на труда относно прекратяването на трудовия договор едностранно от Работодателя, при липса на качества у работещия за ефективно изпълнение на работата (т. 5); при липса на необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа (т. 6); или при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работещият не отговаря на тях (т. 11).

С цитираното Тълкувателно решение Върховните съдии преграждат порочната практика Работодатели да прекратяват трудовото правоотношение поради липса на въведени от тях изисквания за образование и/ли професионална квалификация, ако работещият не е отговарял на тези изисквания още докато са сключвали трудовия договор (328, ал. 1, т. 6 от КТ). След като Работодателят е сключил трудовия договор, когато работещият не е отговарял на изискванията му, той не може на по-късен етап да го уволни на това основание.

Без съмнение Работодателят може след сключването на трудовия договор да въвежда нови изисквания в работата (стига разбира се тези нови изисквания да са наистина необходими за изпълняваната работата). При такава промяна обаче Работодателя може да прекрати трудовия договор с работещ, който не отговаря на новите изисквания (328, ал. 1, т. 5 от КТ), но само с изрично посочване на конкретните липсващите качества и/ли на конкретния начин, по който работещият (не) се справя с работата.

По-различно стоят нещата, когато изискванията за образование и/ли професионална квалификация за заемането на определена длъжност са въведени не от Работодателя, а нормативен акт (напр. закон или наредба на министър). Тогава Работодателят може (и дори е длъжен) да прекрати трудовия договор с работещ, който не отговаря на изискванията (чл. 328, ал. 1, т. 6) – независимо дали тези изисквания са били налице към момента на сключване на договора или са въведени по-късно в нормативната уредба.

Върховните съдии се спират и върху разграничаването на отделните основания за прекратяване на трудовия договор. Съгласно застъпеното от тях, прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 11 от КТ е допустимо при промяната на всякакви изисквания за заемане на длъжността, различни от тези за образование и професионална квалификация (последните обхванати от 328, ал. 1, т. 6 от КТ).

Цитираните тълкувания са съществени за трудовото право, особено от синдикална гледна точка, тъй като освобождаването от работа е сред най-типичните реакции на Работодателите срещу опити на работещите да се организират и да отстояват своите трудови права и икономически интереси. Предвидил подобна възможна конфронтация, Законодателят е въвел в 333 от КТ специални защити срещу уволнение на представляващите работещите и членовете на синдикални ръководства, и на някои категории уязвими работещи). Цитираните защити обаче са приложими единствено при прекратяване на трудовия договор поради съкращаване на щата, намаляване обема на работа, липса на качества или промяна на изискванията за изпълнение на работата и дисциплинарно уволнение; но не обхващат липсата на въведени от Работодателя изисквания за образование и/ли професионална квалификация.

Горният пропуск нерядко води до злоупотреба с права от страна на Работодатели, които фиктивно променят изискванията за образование и квалификация (напр. въвеждат изискване за познаване на старогръцкия език и литература), за да се разправят с някой монтажник на електронни компоненти или настройчик на радио- и телевизионна апаратура. Ето защо подобни задължителни за юристите тълкувания са полезни за утвърждаване Върховенството на закона и единството на съдебната практика.

В заключение, в диспозитива на цитираното Тълкувателно решение четем:

1а. Не е налице основанието по чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ за прекратяване на трудовия договор, ако при сключването му работникът или служителят не отговаря на въведените от Работодателя изисквания за образование или професионална квалификация за изпълняваната работа.

1б. Налице е основанието за прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ, когато при сключването му работникът или служителят не отговаря на въведените с нормативен акт изисквания за образование или професионална квалификация за изпълняваната работа.

2. Основание за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 11 от КТ е промяната на всички изисквания за заемане на длъжността, извън тези за образование и професионална квалификация.

3. В заповедта за прекратяване на трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ работодателят е длъжен да посочи липсващите качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата чрез изброяването им или като посочи начина, по който работникът се справя с възложената работа.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори