НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Започна X Национална конференция на НФТИНИ

Започна X Национална конференция на НФТИНИ съгласно утвърдения Дневен ред. Председателят Здравчо Здравчев откри заседанието с изнасянето на Отчет за дейностите от изминалия мандат.

В 14:10 ч. с 28 гласа „За“ беше открита X Национална конференция на НФТИНИ.

След утвърждаването на предложения Дневен ред, председателят Здравчо Здравчев изнесе Отчет на Изпълнителния съвет за изминалия мандат. Отчетът включва доклад за социалното, икономическото и политическото състояние в страната, и в частност – в икономическите сектори, свързани с Техническите индустрии, Науката, Информатиката. Фокус беше поставен върху опустошителната данъчна политика в България, която натоварва най-бедните слоеве с формирането на основната приходна част от държавния бюджет. Бяха представени ключови инициативи на НФТИНИ, осъществявани в изтичащия мандатен период: предложения за изменяне и допълване на законодателството; национална кампания „За достойни условия и заплащане на нощния труд“; усилия за предизвикване на дебат относно противоречията на българското законодателство с Директива 2003/88/ЕО за работното време; допълване на Резолюция №9 „Данъчна политика“ на X Конгрес на КТ „Подкрепа“ във връзка с готовността Конфедерацията да започне осъществяването на кампании за оптимизиране на данъчната система; колективни трудови преговори на национално ниво в браншовете „Електроника и Електротехника“, „Българската академия на науките“, „Информационни технологии“ и на ниво отделни предприятия; социално сътрудничество; информационна и комуникационна политиа на НФТИНИ; протест на учените в БАН и ССА; индивидуални трудови спорове; сигнали за нарушения до ИА „ГИТ“ и резултати от тях.

Конференцията пристъпи към разглеждане доклада на Федеративната контролна комисия за периода 2015-2019 г. Установена е правилна финансова и материална отчетност. Първичните счетоводни документи се обработват надлежно със счетоводен софтуер. Няма непогасени задължения към доставчици, служители и фондовете на Конфедерацията. Докладват се отделни случаи със закъснения при отчитането на членския внос, породени преди всичко от неупражняване на дължимия контрол и редовно събиране на членския внос по ведомост. Не са допускани нецелесъобразни разходи и средствата на НФТИНИ са разходвани пестеливо и грижливо.

Конференцията пристъпи към приемане на изменения и допълнения в Устава. Комисията по Устава докладва предложенията за изменяне и допълване на Устава на НФТИНИ. Постъпило е едно единствено комплексно предложение, което се предлага за разглеждане.

Богдан Димитров предлага в чл. 5 да се създаде т. 2 (нова): „следи за изпълнение на постигнати договорености и при неизпълнение алармира контролните органи“; предложението се отхвърля.

Допусната е техническа грешка в чл. 18 – допуснато е дублиране в номерацията. „Втората“ ал. 3 става ал. 4; заварената ал. 4 става ал. 5.

Адриан Илиев предлага допълване чл. 26, ал. 4 – в края на първото изречение да се постави запетая и да се добави изразът „членовете на Изпълнителния съвет участват в Националната конференция по право“. Мотивира предложението си с утвърдената практика в КТ „Подкрепа“ и с особения статут и отговорност на членовете на Изпълнителния съвет. Предложението се приема.

Боян Бонев предлага изменяне и допълване на чл. 29, ал. 10 – изразът „федеративен секретар“ да бъде в множествено число и изразите „или член на Федеративната контролна комисия“ и „или на Федеративната контролна комисия“ да се заличат. Предложението се приема.

Адриан Илиев предлага изменяне и допълване на чл. 29, ал. 13 – в края на изречението да се постави запетая и да се добави изразът „в това число норма за представителност и критерии за редовност на синдикалните секции“. Предложението се приема.

Димитър Керанов предлага в чл. 34а (нов) да се въведат ограничения срещу бъдещия Почетен председател при евентуални нарушения на целите и принципите на НФТИНИ. Албена Накева – предлага да отпадне поименният характер на титлата. Адриан Илиев възразява срещу предложението за добавяне на допълнителни ограничения – чл. 17, ал. 3 от Устава и без друго предвижда изключване на индивидуален член при системно или грубо нарушаване на Устава и/ли при подронващи авторитета на организацията действия, приложима за всички членове без изключение – включително за евентуалния Почетен председател. Възразява и срещу предложението титлата на Почетния председател да не е поименна – като мотивира възражението си с дългогодишния принос на настоящия председател за отстояване принципите и целите на НФТИНИ и за формиране на специалния ѝ облик в контекста на КТ „Подкрепа“. Двете предложения не се приемат.

Здравчо Здравчев е удостоен с титлата „Почетен председател“ на НФТИНИ с единодушие.

Адриан Илиев мотивира предложението си по чл. 41 – изразява категоричната си подкрепа към принципите на Свободния софтуер, които сравнява с принципите на синдикализма (право да знаеш; право да решаваш свободно; стремеж към формиране на общност; стремеж към взаимопомощ); въведени в нормативна среда, тези принципи ще позволят нов тип комуникация и колаборация, и ще спомогнат за постигането на „синдикализъм от ново поколение“. Предложението се приема.

Конференцията пристъпи към приемане на Програма на НФТИНИ за периода 2019-2013 г. Констатира се допусната техническа грешка в наименованието Браншов синдикат „Българска академия на науките“, която се отстранява.

Богдан Димитров предлага в т. 2 от целите на НФТИНИ след израза „нашите синдикални членове“ да се добави и изразът „работещите хора“. Предложението не се приема.

Конференцията пристъпи към сформиране на Комисия по избора. Здравчо Здравчев предлага съставът на Комисията да е тричленен. Предложението се приема.

Предлага се Комисията по избора да бъде сформирана в състав Мирослав Миков, Катерина Симеонова и Владимир Узунов. Предложението се приема.

Комисията по избора се оттегли да подготви Правилник за своята работа и за произвеждането на избор на екип от председател и заместник председател на НФТИНИ.

Заседанието на Националната конференция беше закрито в 17:30 ч. и оставащите точки от дневния ред беше определено да бъдат разгледани на 24.06.2019 г. от 09:00 ч.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори