НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

ВКС за съдебното възстановяване след уволнение

Днес ВКС в свое Тълкувателно решение постанови, че двуседмичният срок за явяване на работа след съдебно възстановяване на незаконно уволнен работещ започва да тече от получаването на Съобщение за възстановяване на работа от Първоинстанционния съд; или с изявяване от работещия на желанието му да се върне на работа.

Днес Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) при Върховния касационен съд (ВКС) постанови свое Тълкувателно решение №3 от 02.12.2021 г. по т.д.№3 от 2019 г., с което туря край на споровете откога започва да тече 14-дневният срок за явяване на работа на работещ, възстановен от Съда на заеманата длъжност след незаконното му уволняване.

Съгласно чл. 345, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), „при възстановяване на работника или служителя на предишната му работа от Работодателя или от Съда той може да я заеме, ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване се яви на работа“. Независимо, че цитираната норма изглежда напълно ясна, съществуваха разногласия между Съдиите и произтичаща от това разнородна Съдебна практика.

  • Според едното от застъпваните в практиката становища Съдът следва да изпрати Съобщение за възстановяване на работа – и от получаването му започва да тече двуседмичният срок. При липса на такова Съобщение срокът не тече – освен ако работещият не изяви изрично волята си да се върне на работа. Според това становище снабдяването с Изпълнителен лист за присъдени разноски по делото и упълномощаването на адвокат за събиране на разноските не означава автоматично узнаване за влязлото в сила Съдебно решение за възстановяване на работа.

  • Според другото становище срокът започва да тече от получаване на Съобщението за възстановяване на работа; но така също и от узнаването, че Съдебното решение за отмяна на незаконното уволнение е влязло в сила; или от явяването на работещия в предприятието, за да започне работа. Според това становище евентуално последващо получаване на Съобщението за възстановяване няма отношение към срока, ако той вече е започнал да тече на някое от горните основания.

Съдиите са единни в разбирането, че целта на чл. 345, ал. 1 от КТ е едновременно да защити интереса на работещия, чието уволнение е отменено като незаконно, да се възстанови на заеманата преди уволнението длъжност; и интереса на Работодателя да съкрати, преобразува или да назначи другиго на длъжността, в случай, че възстановеният не се яви своевременно на работа. Получаването на Съобщение за възстановяване на работа установява по категоричен начин, че работещият е узнал за спечелването на делото и за възстановяването му на работа.

За да постановят своето Тълкувателно решение, Върховните съдии изхождат от разбирането, че нормата на чл. 345, ал. 1 от КТ е императивна (не се позволява никакво отклонение от нейните предписания) и специална (отклоняваща се от общите правила за узнаване на влязлото в сила Съдебно решение). Следователно, тази норма задължава Съда, разглеждал делото като Първа инстанция *, да изпрати на работещия нарочно Съобщение за възстановяването му на работа – независимо от влизането в сила на Съдебното решение и независимо от общите правила, съгласно които то може да се разглежда като известно на страните включително и в случаи, в които не им е връчено.

„Уведомяването в този случай е специална процедура – разсъждават Върховните съдии, – съобщението по 345, ал. 1 от КТ се изпраща от Първоинстанционния съд след влизане на Решението за възстановяване на работа в сила, получава се лично от работника или служителя в разумен срок след приключване на исковото производство и полученото Съобщение поставя началото на срока по чл. 345, ал. 1 от КТ. Разпоредбата на чл. 345, ал. 1 от КТ не само конкретизира средството, чрез което работникът или служителят следва да бъде известен за окончателното възстановяване на работа – Съобщение; но и категорично изисква то да бъде получено“.

____________
* Независимо, че делото може да е гледано и пред по-висшестоящи инстанции, след постановяване на окончателно Съдебно решение се връща при Първата инстанция, която е отговорна за издаване на Съобщението за възстановяване, Изпълнителните листове и други, и в крайна сметка за архивиране на делото – бел. www.Advocati.org.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори