НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Отстояваме академичната свобода

Председателят на Браншов синдикат „Българска академия на науките“ отстоя пред Съда академичната свобода на изразяване. Съдът отмени дисциплинарно наказание, наложено заради изказването на мнение.

Таня Димова (председател на Браншов синдикат „Българска академия на науките“ при НФТИНИ) спечели дело срещу наложено дисциплинарно наказание „Забележка“ заради изразено от нея мнение относно дейности на Института по биология и имунология на размножаването (ИБИР „Акад. К. Братанов“), където работи.

Независимо, че наложеното дисциплинарно наказание е най-лекото възможно и често адвокатите отказват да водят подобни дела, следва да се отбележи нелепата причина за налагането му: изказано мнение от страна на учената, в което тя критикува ръководството на Института; по въпрос, който дори не може да бъде разглеждан като съществен.

Следва да бъде взето предвид и това – разсъждава Съдът в своите мотиви, – че при учените правото на свободно изразяване на мнение е проявление и на академичната свобода, която е призната в редица международни актове (Препоръка от 11.11.1997 г. на Генералната конференция на ЮНЕСКО относно статута на преподавателите в областта на висшето образование, Препоръка 2018/2117(INI) от 29.11.2018 г. на Европейския парламент, Декларация относно академичната свобода и автономността на институциите за висше образование, приета от World University Service на 10.09.1988 г. и др.), и в практиката на Съда на ЕС (вж. напр. Решение от 06.10.2020 г. по дело C-66/18, §222-234) и ЕСПЧОС (вж. напр. Решение от 27.05.2014 г. по дело Mustafa Erdoğan and Others v. Turkey и др.). В същите изрично се изтъква правото на научните работници на мнение (вкл. относно институцията или системата, в която работят) и е въздигната в ценност свободата от институционална цензура. Подчертава се значението на критичното и независимо мислене, като се обръща внимание, че „критичният дискурс не е акт на нелоялност“.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори