НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

МРЗ по икономически дейности?

За да сключим Споразумение за договаряне на диференцирана МРЗ по икономически дейности, трябва да извървим няколко предварителни стъпки – сред които ратификацията на Конвенции №151 и №154 на МОТ; и приемането на паритетни механизми за оценяване производителността на труда и стойността на живота.

СТАНОВИЩЕ

на НФТИНИ при КТ „Подкрепа“

относно

постъпило запитване на Отдела за организационна и структурна политика при КТ „Подкрепа“ от 18.08.2020 г. относно предстоящо оформяне на Споразумение за договаряне на диференцирана минимална работна заплата по икономически дейности

I. Встъпителни бележки

Преди да се пристъпи към конкретно договаряне на Споразумението, е необходимо да се изпълнят следните базови условия, чиято реализация е предпоставка за успешно завършване на процеса по договарянето на диференцирана МРЗ по икономически дейности:

  • ратифициране на Конвенции №151 (за защита правото на организация и процедури за определяне на условията на заетост) и №154 (за колективно договаряне) на МОТ и реализиране на следващите се от това промени в българската нормативна база;

  • изменяне и допълване на Кодекса на труда във връзка с императивното разпростиране на БКТД за целия бранш, след като е постигната договореност между една или повече представителни организации на работещите и една или повече представителни организация на работодателите от отрасъла;

  • финализиране на процеса за определяне на представителните организации на работещите и на работодателите на национално равнище по смисъла на чл.чл. 34 и 35 от КТ; (получаването на подробни данни от преброяването на организациите по чл.чл. 34 и 35 от КТ, и следващият от това анализ ще ни даде възможност да оценим и прецизираме нашата стратегия, както и да определим има ли работодателски организации, които консумират предимствата на представителността, без обаче да поемат отговорността си като социални партньори)

  • определяне на МРЗ за 2021 г. от МС, на осн. чл. 12 и по реда на чл. 18, ал. 2 от НДРЗ;

  • създаване на независим от Изпълнителната власт Орган по заплащането на труда, финансиран от Държавния бюджет и управляван на паритетна основа от национално представителните организации на работещите и на работодателите, който да осигурява на преговарящите страни цялата необходима специализирана информация;

  • приемане от национално представителните организации на работещите и на работодателите на Методология за определянето производителността на труда и базиран на нея Модел за обективна оценка на производителността на труда, и обвързване след апробация и обективно тестване на Методологията и Модела с договарянето на доходите от труд за съответните икономически дейности.

II. Предложения по същество

  • да се настоява за определяне от МС на национална базова МРЗ за 2021 г. в размер не по-малко от 800-1'000 лв. (предложения на КТ „Подкрепа“ от периода 2017-2019 г.);

  • да се обмисли и предложи механизъм за обвързването като процентно съотношение на МРЗ за съответните икономически дейности със средната рабатна заплата за тези дейности;

  • да се настоява за освобождаване от данъчно облагане на МРЗ и за отпадане на Плоския данък;

  • да се настоява за въвеждане на задължителни Държавни стандарти за стоките и услугите, предлагани на българска територия, за да бъде преустановено задържането на ръста на работната заплата за сметка на нискокачествени хранителни и битови продукти, чиято употреба влошава здравословното състояние на българските работници и членовете на техните семейства.

III. Заключение

Считаме, че поради сложността на повдигнатите проблеми, малкото оставащо време до края на 2020 г. и изискващото се технологично време за реализацията на изложените в Част I базови условия, въвеждането и изчисляването на диференцирана МРЗ по икономически дейности може да стартира най-рано в началото на 2022 г.

С уважение:

Александър Цапов, председател на НФТИНИ

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори