НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Правилник за органите на НФТИНИ

Вчера приехме Правилник за организацията и дейността на органите на НФТИНИ, който обобщава цялата нормативна уредба на Федерацията. Това е първото решение на Федеративния съвет, взето изцяло по електронен път.

След като беше предоставен срок за обсъждане и постъпилите предложения бяха отразени, гласувахме и единодушно приехме Правилник за организацията и дейността на органите на НФТИНИ. Правилникът обобщава цялата нормативна уредба, относима към органите на Федерацията. Изключение правят Националната конференция (НК) и Федеративната контролна комисия (ФКК), чиято организация и дейност се урежда директно в Устава на НФТИНИ и не подлежи на допълнително преуреждане.

За първи път Федеративният съвет (ФС) взема решение неприсъствено, по изцяло електронен път. Това стана възможно благодарение на Системата за електронно гласуване, която нашите програмисти пуснаха ускорено в действие, поради обявеното извънредно положение в страната и невъзможността да бъдат провеждани присъствени заседания на органите на НФТИНИ.

Новоприетият ПОДОНФТИНИ обединява цялостната нормативна уредба на Федерацията и предоставя на нашите синдикални членове предимствата на единните правила за работа по всички нива на органите на НФТИНИ. Преминаваме от една разпиляна уредба, разпокъсана в многобройни устройствени актове, в единна и лесна за прилагане регламентация. Успоредно с това въвеждаме в експлоатация предимствата на дистанционното управление и вземането на решения по електронен път.

Благодарим ти, че си част от това!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори