НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Синдикална среща с председателя на ССА

Председателят на ССА обсъди със синдикалисти от НФТИНИ възможности за финансово-икономическо укрепване на Академията. Кризи като тази от края на 2019 г. са недопустими!

Днес се проведе среща между проф. Марин Банов (председател на Селскостопанската академия), представители на Браншовия синдикат ССА и представители от Синдикални секции на КТ „Подкрепа“ в Академията. Бяха обсъдени въведените от началото на 2020 г. Финансово-икономически правила за структурите на ССА и проблемите, произтичащи от хроничното недостатъчно финансиране.

Председателят на ССА информира подробно синдикалните представители за съобразяването на новите Финансово-икономически правила с бюджетната субсидия за 2020 г. и с автономията на отделните структурни звена в Академията. Синдикалните представители бяха поканени към по-голяма активност и целенасочено сътрудничество с директорите на институтите в рамките на учредените Съвети за социално сътрудничество по места – за обсъждане и намиране на решения, насочени към увеличаване на приходите и укрепване благосъстоянието на работещите.

Синдикалните представители от своя страна информираха председателя на ССА за конкретни проблеми в институтите –

  • неизплатени задължения към доставчици на стоки и услуги, получени през 2019 г.;

  • недостиг на средства за изплащане на обезщетения за съкратени и пенсионирани служители;

  • трудности при задържането на млади специалисти поради непосилно ниското заплащане;

  • разходи за поддържане на недвижимо имущество, от което съответните звена не се нуждаят;

  • остаряла методика за атестация на учените и помощния персонал в системата;

  • проблеми при договарянето и изплащането на клас прослужено време на работещите.

По някои от повдигнатите проблеми синдикалните представители дадоха предложения за разрешаването им и председателят на ССА пое ангажимент да ги обмисли – за което ще продължим да ви държим в течение.

Страните идентифицираха необходимост с общи усилия да продължи търсенето на възможности за увеличаване собствените приходи от дейности на звената и се обединиха около това сътрудничество да продължи в рамките на Съветите за социално сътрудничество в отделните звена.

Страните приемат след завършване на първото тримесечие от 2020 г. да обсъдят повторно и оценят ситуацията, като проследят резултатите и ефекта от нововъведените Финансово-икономически правила.

Ръководствата на ССА и НФТИНИ приемат да инициират съвместни срещи с представители на МЗХГ, МОН и МФ, на които представителите на съответните министерства да бъдат информирани за хода на извършващите се от началото на 2020 г. промени във връзка с финансирането на структурите в ССА – и да потърсят съдействие за утвърждаване дължимия авторитет и материална обезпеченост на Академията и работещите в нея.

Издигаме грижата за Академията на по-високо ниво. Включи се!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори