НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Рестарт на отношенията в Ядрения институт на БАН

Проведохме Работна опознавателна среща между новото ръководство на Браншовия синдикат „Българска академия на науките“ при НФТИНИ и новото ръководство на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика. Отзивите са положителни и насърчаващи.

Днес се състоя Работна опознавателна среща, организирана от ръководството на Браншовия синдикат „Българска академия на науките“, между представители на НФТИНИ и ръководството на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН. В срещата участие взеха от страна на НФТИНИАлександър Цапов (председател на Федерацията), Таня Димова (председател на Браншовия синдикат), Богдан Димитров (председател на Синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ в ИЯИЯЕ) и Адриан Илиев (член на Изпълнителния съвет и юридически съветник на НФТИНИ); и от страна на Работодателя – Владимир Башев (административен директор), Мария Манолова (заместник директор), Велислава Павлова (ръководител „Човешки ресурси“), Галина Ангелова (юрисконсулт в Администрацията на БАН), и Огняна Огнянова и Лина Николова (юрисконсулти на ИЯИЯЕ). Директорът на Института Лъчезар Георгиев, въпреки предварителните уговорки, поради служебна ангажираност в МОН не успя да вземе участие в срещата.

Независимо от отсъствието на директора, разширеният състав на срещата позволи да обсъдим множество въпроси от значение за Социалния диалог, който желаем да развием в Института – не само заради паралелно протичащия процес в тази посока на централно ниво в БАН, но и заради справедливите очаквания на работещите в Академията (в т.ч. в самия Институт). От наша страна бяха представени новите ръководства на съответните синдикални нива, които известиха своята нова визия за работа, включваща провеждането на двустранни партньорски срещи за активизиране инструментите на Социалния диалог и налагане на конструктивни Стандарти в отношенията с Работодателя. Като акцент беше отбелязана основната цел – проблемите да бъдат отработвани ефективно, преди всичко на масата на диалога, без да се достига до конфронтации, чиято непродуктивност е доказана във времето.

Представителите на Работодателя заявиха своята отвореност към подобни положителни инициативи и изразиха очакванията си – съществуващите противоречия да останат в миналото, в полза на конструктивния диалог.

Това даде повод на участниците в срещата да потвърдят ефективността на Социалния диалог и да се обединят около тезата, че създаването на Съвет за социално сътрудничество в ИЯИЯЕ (по примера на действащия на централно ниво в БАН) може да способства за по-продуктивни отношения с Работодателя и повече ползи за всичките работещи в Института.

Като илюстрация за полезността от функциониращите инструменти на Социалния диалог НФТИНИ даде за пример добрите практики в Академичното здателство „Проф. Марин Дринов“ (образец за системата на БАН) и тази в много от висшите учебни заведения в страната – където се наблюдава устойчива тенденция към нарастване удовлетвореността на работещите и от там – към увеличаване на добавената стойност и към утвърждаване авторитета на съответните Работодатели.

Срещата завърши с изразена от двете страни увереност, че те могат да продължат напред, в партньорство, насочено към ефективно и ползотворно сътрудничество. В тази връзка предстои организирането на следващи съвместни обсъждания по конкретни въпроси от общ интерес.

НФТИНИ благодари на всички наши синдикални членове от Синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ в ИЯИЯЕ, които въпреки трудностите от най-различно естество, запазиха своя стремеж и желание за подобряване на организационното състояние и продължават търпеливо да ни дават кредит на доверие!

Заедно можем повече.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори